Algemene Voorwaarden

Evolveline ingeschreven bij K.v.K. te Eindhoven onder nummer: 75688913

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSTRAINING EN PERSONAL TRAINING

a. Deze Algemene Voorwaarden Groepstraining en Personal Training zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door Evolveline. 

b. Deze Algemene Voorwaarden Groepstraining en Personal Training zijn van toepassing op elke Strippenkaart en elk Abonnement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een Groepstraining of Personal Training. 

c. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp en/of Personal Training verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Groepstraining en Personal Training. 

d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Groepstraining en Personal Training geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten. 

e. Evolveline kan deze Algemene Voorwaarden Groepstraining en Personal Training van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Evolveline. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Groepstraining en Personal Training verstrekt.

2. OVEREENKOMST 

a. Een overeenkomst tussen Evolveline en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online registratie van een deelnemer. De registratie gaat via het Trainin registratiesysteem van Evolveline. 

b. Voor Evolveline ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan. 

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Evolveline. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen. 

d. Een overeenkomst tussen Evolveline en een deelnemer bestaat uit: (i) een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamp trainingen (ii) een Abonnement, dat bestaat uit een Weekly Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op beperkte deelname aan een aantal Bootcamps (iii) een Abonnement, dat bestaat uit een Unlimited Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal Bootcamps (iiii) een Personal Training Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op 1 of 2 keer per week Personal Training.

3. STRIPPENKAARTEN EN ABONNEMENTEN 

a. Een Strippenkaart of Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

b. Een Strippenkaart is beperkt geldig. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp. 

c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, of Abonnement worden opgeschort. Evolveline heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. 

d. Als een deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat. 

e. Een Strippenkaart is na aanschaf zes (6) maanden geldig. Dit geeft de deelnemer recht om zich 10 keer in te schrijven voor een Bootcamp in 24 weken tijd. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. 

f. Een Abonnement wordt voor een periode van zes (6) maanden afgesloten. Na de eerste 6 maanden is het te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Procedure verloopt schriftelijk, per email.

g. Tussen de abonnementsvormen kan alleen gewisseld worden naar een uitgebreider aanbod. Dus van een Weekly Abonnement naar een Unlimited Abonnement. Terug naar een Weekly Abonnement is dan niet meer mogelijk.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING 

a. De actuele prijzen van (i) de Strippenkaarten, en (ii) de Abonnementen kunnen gevonden worden in het Trainin registratiesysteem. Evolveline heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten en Abonnementen. 

b. De prijzen zijn opgesteld met het inachtneming van de jaarlijkse (2) weken winterstop rond de laatste week van december.

c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van het registratiesysteem van Evolveline. 

d. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald. Een Abonnement zal via een maandelijkse automatische afschrijving worden betaald. Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert Evolveline automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement. 

e. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten wordt betaald – maandelijks op dezelfde dag van de eerste iDeal betaling, automatisch van de bankrekening van een deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt via email een betaallink gestuurd door Trainin waarin vriendelijk wordt herinnerd het verschuldigde maandbedrag alsnog zelf zo snel mogelijk over te maken.

f. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een deelnemer alle kosten, die Evolveline of een door Evolveline ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan Evolveline verschuldigd is, aan Evolveline verschuldigd. 

g. Evolveline heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

5. ONTBINDING 

a. De deelnemer kan een overeenkomst met Evolveline ontbinden met een termijn van één (1) maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. 

b. De deelnemer ontbindt schriftelijk per e-mail. Evolveline bevestigt de ontvangst van deze verklaring. 

c. Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding. 

d. Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de deelnemer de inmiddels al door Evolveline gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden. 

e. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met Evolveline te herroepen. 

f. Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken. 

g. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid te worden.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP 

a. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp. 

b. Een deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een Abonnement wordt een deelnemer gedurende een periode van vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende Bootcamp bij het tweemaal binnen één (1) maand niet aanwezig zijn bij een aangemelde training. 

c. Evolveline is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds zichtbaar op het registratiesysteem van Evolveline. 

d. Evolveline heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd. 

e. Buitengewone omstandigheden leveren voor Evolveline altijd overmacht op en ontheffen Evolveline van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Evolveline ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. 

f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Evolveline is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden. 

g. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Evolveline van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

7. AANSPRAKELIJKHEID 

a. Deelname aan een Bootcamp en/of Personal Training geschiedt op eigen risico. 

b. Evolveline is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een Bootcamp en/of Personal Training.

c. Evolveline is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp en/of Personal Training. 

d. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Evolveline, is Evolveline niet aansprakelijk.

e. Evolveline is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp en/of Personal Training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f. Evolveline behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

g. Evolveline is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp en/of Personal Training.

h. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp en/of Personal Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. KLACHTEN 

a. Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Evolveline zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Evolveline te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Eline Koppens (06 – 245 39 687, info@evolveline.com) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht. 

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen. 

c. Evolveline beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) werkdagen vanaf de datum van ontvangst. Indien Evolveline verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan deelnemer na de constatering hiervan. 

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 9 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

a. Van deze Algemene Voorwaarden Groepstraining en Personal Training kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Evolveline.

b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan een objectieve derde partij. 

d. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Evolveline beoordeeld en beslist.